Warranty terms in English at the bottom of the page

 

Noudatamme teknisen Kaupan yleisiä myynti- ja takuuehtoja

Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot

TK Yleiset 2010

1. SOVELTAMISALA

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassa- oloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu tarjous- pyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen tekopäivästä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen

saapumisesta myyjälle
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvaus- vaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppa- hinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppa- hintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssi- tappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,

valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. VAKUUTUS

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä.

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

© 2010 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

 

EL & Site Oy:n myymien tuotteiden yleiset takuuehdot 2017

1. TAKUUN KATTAVUUS

Toimittaja antaa toimittamilleen uusille laitteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 8. erikseen mainittuja asioita.

 

2. TAKUUN ALKAMINEN

Takuuaika alkaa laitteen hyväksytystä toimituspäivästä. Laitteen toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun asennus on hyväksytysti suoritettu tai asiakas on ottanut kyseisen laitteen tuotantokäyttöön. Laite katsotaan otetuksi tuotantokäyttöön, kun Toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle.

Mikäli erillisestä hyväksymistestistä ei ole sovittu, asiakkaan tulee suorittaa laitteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle. Asiakkaan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Toimittajalle Toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

 

3. TAKUUAJAN KESTO

Takuuaika on 2 (kaksi) vuotta, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Poikkeavat takuuajat ja -ehdot tulee merkitä kauppasopimukseen ollakseen päteviä.

 

4. TAKUUSEEN SISÄLTYVÄ TYÖ

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana Toimittajan huoltokorjaamossa, Toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa Toimittajan osoittamassa paikassa.

 

5. TAKUUKORJAUKSEN TOIMITUSEHTO

Toimittaja ja Asiakas sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdoista. Mikäli tästä ei ole sovittu, on se vapaasti Toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta.

Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin Toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut, Toimittajan voimassa olevan huolto- ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan.

Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät Toimittajan omaisuudeksi.

 

6. TAKUUKORJAUKSEN EDELLYTYKSET

Takuukorjauksen edellytyksenä on, että:

a) vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa,
b) valmistajan ja toimittajan antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu ja valaisimen pistorasiaa on käytetty ainoastaan valaisimien ketjutukseen,
c) laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,
d) takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja,
e) tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, Toimittajalla on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

 

7. KORJATUN TUOTTEEN TAKUU

Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

 

8. TAKUUN RAJOITUKSET:

Takuu ei kata:

a) sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin Toimittajan tai tämän valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai mitoitusperusteista poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että ostaja on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen sopimattoman tai väärin mitoitetun laitteen.
b) viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen korvaamista,
c) vian korjaamista, jos joku muu kuin Toimittajan huoltokorjaamo tai Toimittajan valtuuttama huoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia,
d) sellaisten laitteeseen kuuluvien kuluvien osien korjaamista, kuten merkkilamput, liittimet, akut ja paristot, johtimet ja häiriöjännitesuojaukseen tarkoitetut komponentit, sulakkeet, sulakevastukset ja ylijännitesuojat, joille niiden valmistajat eivät anna takuuta.

 

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee lopullisesti yksi välimies Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

© 2010 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

Standard Guarantee and Liability Terms

I Guarantee

1. The Supplier guarantees that products, which are used under normal circumstances and according to instructions of use and the applicable legislation, will function properly and are manufactured of defect free materials.

2. The guarantee period is two (2) years unless otherwise limited or agreed upon for a specific product or a product batch. The guarantee period starts from the day the end user received the product. The limit of the guarantee period is three (3) years from the end of the calendar month, during which the Supplier delivered the product from his dispatch department.

3. When receiving the delivery those preceding the end user in the supply chain as well as the end user are to carefully inspect that the shipment is according to the packing list and technical documentation and that no visible damages occur. Before the assembly or installation the assembler is to re-inspect the product, technical and other dispatch documentation including numerical information therein according to normal procedures and to ensure that the assembled product functions as intended. EL & Site Oy is to be informed of any deviations as stated in the General Sales Conditions article 13.

4. The guarantee liability covers the repair or replacement of the defected product, including freights, forwarding and other direct costs linked with delivery of the repaired or replaced product under guarantee.

5. The guarantee repair shall be made by the Supplier or the Suppliers authorized representative, who, when needed, shall replace the defected product in whole or in part with new one. The precondition of the liability to carry out a repair under the guarantee, if the Supplier so demands, is that the defected product or the defected part of the product is returned to the Supplier or a third party nominated by the Supplier.

6. The guarantee is limited as follows:

6.1. The guarantee liability does neither cover dismantling costs of the defected product nor assembly of the repaired or the replacing product and does not cover indirect costs or losses resulting from example dismantling or reassembling equipment other than the defected product.

6.2. The Suppliers liability does not cover damages or defects which could have been detected in the inspections specified in paragraph 3. above, or consequences of such matters.

6.3. The Supplier has fulfilled its obligations according to guarantee in respect with the defected product when the Supplier has delivered a new product as replacement or returned the duly repaired product.

6.4. After the termination of the guarantee period the Supplier shall be liable for only such defects and deficiencies, which are due to the Suppliers gross negligence or intent.

6.5. The Suppliers contracting party is to limit his own guarantee liability accordingly in his own terms of sale.

II Product liability

1. The Supplier shall be liable for damages to products and damages to third parties caused by products according to current product liability laws in EU and these conditions (see also Orgalime S 2000 articles 38 and 43). Both parties shall have sufficient product liability insurance.

2. The Supplier shall not be liable for indirect losses and pure financial losses, lost profit or other consequential economic losses.

3. The Supplier shall not be liable for damages caused by negligence of his contracting party or a third party and not for damages caused by the use of the product for other purposes than it is intended to.

4. The Supplier shall not be liable for damages caused by raw materials, designs of work methods instructed by the purchaser.

5. The Supplier shall maintain a general product liability insurance with a minimum cover of 500.000 euros. The insurance shall cover the product liability of the Supplier towards the contracting party and the product liability of the Supplier towards third parties.

6. The Suppliers contracting party is to limit his own liability accordingly in his own terms of sale.